Algemene Voorwaarden TamTam Azima – Lichaamswerk

Artikel 1. Algemene Voorwaarden

1.1  Deze Algemene Voorwaarden van TamTam Azima zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen betreffende het lichaamswerk van TamTam Azima.

1.2  Als u een behandeling afspreekt, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Lees deze dus zorgvuldig door voordat u een afspraak maakt.

1.3  TamTam Azima is gevestigd in Opende. Het volledige adres is TamTam Azima, Drachtsterweg 67, 9865 VG Opende. Het e-mailadres is info@tamtamazima.com. Het KvK-nummer is 66129761. Het btw-identificatienummer is NL 001483831B69.

1.4  Als er vragen zijn over deze Algemene Voorwaarden, neem dan per e-mail contact op met TamTam Azima.

Artikel 2. Behandeling

2.1  Vanaf het moment dat u een behandeling afspreekt, is er sprake van een bindende overeenkomst.

2.2  Het kennismakingsgesprek is geen onderdeel van een behandeling en kennen derhalve geen betalingsverplichting.

2.3  Bij het afspreken van een behandeling kunnen aanvullende voorwaarden worden gemaakt tussen de cliënt en TamTam Azima. Dat kan bijvoorbeeld gaan om verhindering voor en annulering van afspraken.

2.4  Het wordt aangeraden om een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Artikel 3. Betaling

3.1  Elke behandeling wordt door TamTam Azima afzonderlijk gefactureerd.

3.2  Betaling van het gefactureerde bedrag geschiedt contant of door een bank overboeking.

3.3  Uitsluitend door TamTam Azima verstrekte cadeaubonnen kunnen worden gebruikt bij de betaling. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen geld.

Artikel 4. Verantwoordelijkheid

4.1  Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om TamTam Azima te voorzien van juiste, volledige en actuele informatie zijn/haar medische en psychiatrische/psychologische achtergrond en huidige toestand, alsmede over het gebruik van medicijnen en van veranderingen daarin.

4.2  TamTam Azima is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen van de cliënt tijdens een behandeling.

4.3  Het gebruik door de cliënt van drugs, sterke drank en kalmerende middelen is niet toegestaan voorafgaand aan en tijdens de behandelsessies.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1  TamTam Azima is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TamTam Azima is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste, onvolledige of niet-actuele gegevens. TamTam Azima is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

5.2  Indien TamTam Azima aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TamTam Azima beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in elk voorkomend geval.

5.3  TamTam Azima is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.4  TamTam Azima geeft op geen van haar behandelingen garantie.

5.5  Door de cliënt veroorzaakte schade aan eigendommen van TamTam Azima zijn voor rekening van de cliënt.

Artikel 6. Vrijwaring

6.1  De cliënt vrijwaart TamTam Azima voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan TamTam Azima toerekenbaar is.

6.2  Indien TamTam Azima uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden TamTam Azima zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TamTam Azima, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TamTam Azima en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 7. Copyright

7.1 Alle foto’s en afbeeldingen die worden gebruikt door TamTam Azima zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van TamTam Azima mogen foto’s en afbeeldingen niet worden gereproduceerd en in het openbaar worden gebruikt.

Artikel 8. Privacy

8.1 TamTam Azima respecteert de vertrouwelijkheid van de door haar cliënten verstrekte gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

8.2  De door de cliënt verstrekte gegevens worden door TamTam Azima uitsluitend gebruikt om de door de klant afgesproken behandelingen adequaat te kunnen uitvoeren (behandeldossier) en te kunnen afrekenen (factuur).

8.3  De cliëntgegevens in het behandeldossier (zoals naam, geslacht, geboortedatum en alle voor de behandeling relevante gegevens  – zie artikel 4.1 – en de gegevens betreffende elke uitgevoerde behandeling) worden op papier en gedeeltelijk digitaal vastgelegd. Het op papier vastgelegde behandeldossier wordt in een afgesloten kast bewaard.

8.4  Op schriftelijk verzoek van cliënt wordt door TamTam Azima inzage gegeven in zijn/haar behandeldossier en de mogelijkheid geboden gegevens te wijzigingen, aan te vullen en te verwijderen.

8.5  De cliëntgegevens in het behandeldossier worden niet aan derden verstrekt (beroepsgeheim), tenzij na uitdrukkelijk, schriftelijk verzoek van de cliënt. Dat is bijvoorbeeld het geval als de behandelingen (tijdelijk) worden overgenomen door een andere behandelaar.

8.6  Cliëntgegevens uit het behandeldossier mogen  – uitsluitend in geanonimiseerde en niet tot de cliënt herleidbare vorm –  worden gebruikt voor intercollegiale toetsing.

8.7  Het behandeldossier wordt door TamTam Azima na een schriftelijk verzoek daartoe van de cliënt overhandigd aan de cliënt. Dit gebeurt in ieder geval 24 maanden na een afloop van de laatste behandeling.

8.8  De op de factuur vermelde cliënt gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, datum behandeling, behandelingskosten en factuurnummer) zijn onderdeel van de financiële administratie van TamTam Azima. Die gegevens worden ook verstrekt aan het bedrijf dat de administratie van TamTam Azima verzorgt en waarmee TamTam Azima een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten waarin de vertrouwelijke behandeling van die gegevens is geregeld.

8.9  TamTam Azima maakt gebruik van een veilige website.

Artikel 9. Geschillen

9.1 Op elke overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt en van kracht geworden op 8 februari 2019.